سهم تعاون در ساختار اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است/ سهم تأمین اجتماعی در ردیف بودجه جاری کشور باید دیده شود/ ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت در قالب رد دیون طلب داریم

سهم تعاون در ساختار اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است/ سهم تأمین اجتماعی در ردیف بودجه جاری کشور باید دیده شود/ ۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت در قالب رد دیون طلب داریم

معاون دبیر کل خانه کارگر کشور گفت: سهم تعاون در ساختار اقتصاد کشور تنها ۵ درصد است و اینگونه نمی توان اقتصاد را پویا و فعال و مردم را دارای رفاه کرد. حسن صادقی در دومین روز از یازدهمین گردهمایی و اردوی آموزشی کانون های کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی مازندران در مشهد